Sprangvis faste kostnader

Kostnader som er faste innom visse grenser av volumendringer. For mange kostnadsarter er kostnaden bare konstant innen relativt små. Fremstilt i et diagram vi de totale faste kostnadene til se slik ut:.

Sprangvis faste kostnader

Sprangvise faste kostnader; Reversible og irreversible faste kostnader. En bedrift i ekspansjon vil etter at nåværende kapasitet er fullt utnyttet, få et sprang i kostnadene på grunn av økte investeringer i. Faste kostnader karakteriseres ved at de endrer seg i sprang med aktiviteten og at de er faste mellom. En fast kostnad er en kostnad som ikke er avhengig av en bedrifts kostnadsdriver.

Sprangvis faste kostnader

Eksempler på faste kostnader i bedriftene er husleie, forsikring, lederlønninger.

Variable kostnader tar utgangspunkt i kostnaden per enhet og sum variable kostnader er kostnaden per enhet x mengden. Og så drikker vi den: og det er kostnaden, altså forbruken av melken som ressurs. Sprangvis faste kostnader: En fast kostnad som er konstant en stund før den. Kostnadstype I: Sprangvis faste kostnader Kostnadstype II: Driftsuavhengige faste kostnader Kostnadstype III: Overproporsjonale variable. Fast kostnad som på bestemte tidspunkt gjør et «byks». Eksempel: Ekspansjon av en fabrikk så den totale husleien.

Sprangvis faste kostnader

G, Andre variable skipskostnader, 0. H, SUM VARIABLE KOSTNADER (D+E+F+G), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Faste kostnader blir ikke påvirket av produksjonsmengden, hvis ikke den blir høyere enn den ledige kapasiteten i bedriften (sprangvis faste kostnader).

Sprangvis faste kostnader og irreversible kostnader. Sprangvise faste kostnader kan være reversible. Ser vi litt nærmere på kostnadsstrukturen ved lufthavnene, vil vi trolig finne at mange av kostnadene er sprangvis. Faste totale kostnader (FTK) og faste enhetskostnader (FEK). G2, Andre variable skipskostnader, kroner. H, SUM VARIABLE KOSTNADER (D+E+F+G1+G2), kroner, -. Når en kostnad er fast kun innenfor gitte intervall av produksjonsmengden, er den en sprangvis fast kostnad. Dette kan for eksempel være kostnader knyttet til.

Bedriften opererer med sprangvise faste kostnader.

You may also like